De vergelijkingslijst bevat minder dan twee producten.

0

Er staan geen artikelen op uw wenslijst.

LEVERINGSVOORWAARDEN

* Alle prijzen zijn in EURO, inclusief BTW en exclusief verzendkosten
* Full-ops heeft het recht prijzen te wijzigen en typefouten te corrigeren.
* Ieder product wordt pas geleverd na ontvangst van betaling op onze bankrekening
* Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
* Alle door Full-ops aangegeven levertemijnen zijn richtlijnen, en kunnen nooit als bindend worden aangenomen.
* Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel, technische, spel en type fouten zijn nooit geldend.
* Full-ops heeft het recht om iedere transactie zonder opgaaf van redenen te weigeren.
* Full-ops draagt geen aansprakelijkheid voor ontstane schade, hoe en waar dan ook, die niet onder onze
garantie bepalingen vallen.
* In alle andere gevallen hierboven niet beschreven, rust de beslissing uitsluitend bij Full-ops, en is correspondentie niet mogelijk.

*Privacy Policy*

*1. Vrij bezoek van onze site*
Het staat U vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest U toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

*2. Het begrip "Verwerken"*
Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

*3. Het begrip "Vertrouwelijkheid"*
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die U aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat U uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat U het doel van deze verwerking kent.

*4. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens* Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten voor het uitvoeren van marktstudies, voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen. Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van 'Full-ops' voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van 'Full-ops'.

*5. Uw toelating tot verwerking*
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan 'Full-ops' geeft U ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden.

*6. Uw rechten*

*6.1. Uw Informatierecht*
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is 'Full-ops' met maatschappelijke zetel te Louis De Naeyerplein 13 - 2830 Willebroek en tijdens de kantooruren te bereiken op telefoonnummer 03 296 82 43
of per fax op : 03 296 82 43. Voor meer algemene informatie kan U ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie.
(http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

*6.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren* De persoon die zijn identiteit bewijst (copie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij 'Full-ops de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens.
Desgevallend kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden U meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag.

*7. Meldingen van schendingen van uw privacy* Indien U meent dat 'Full-ops' een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om 'Full-ops' daarvan op de hoogte te brengen.
Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

VERZENDKOSTEN

Gratis verzending in België vanaf 50,00€
Levering in België:
Aan huis via Bpost/Bpack

In afleverpunt Bpost

LEVERTIJD

Mits in voorraad wordt het product na ontvangst van betaling binnen 5 werkdagen geleverd.
Indien niet op voorraad wordt met u overlegd over een bevredigend alternatief.

GEGEVENS

U dient tenminste de volgende gegevens aan ons te vermelden:

* Voornaam
* Achternaam
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Email
* Telefoonnr.

VOORUITBETALING

Wanneer wij het bedrag onder vermelding van uw ordernummer ontvangen hebben, nemen wij uw order direct in behandeling.
Wanneer een vooraf betaalde order om welke reden dan ook niet geleverd kan worden, kan er overlegd worden naar een bevredigend alternatief of stort 'Full-ops' het gehele bedrag binnen 14 dagen terug.

RETOUR

Recht om af te zien van aankoop:
De koper heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het (of de) door hem bestelde artikel(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van een reden.
Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het (of de) artikel(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en staat
Alleen indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal Full-Ops bvba binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het artikel,
het door de koper gestorte bedrag, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden, aan hem terugbetalen.

RUILEN

Als een product niet bevalt heeft de koper 14 kalenderdagen om het terug te sturen in de oorspronkelijke staat en verpakking.
Deze termijn van 14 kalenderdagen dient verplicht nageleefd te worden.
Elk geretourneerd product moet volledig en in nieuwe staat zijn. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan behoudt Full-Ops bvba zich het recht om de
omruiling/teruggave te weigeren.
In dit geval zijn de eventuele extra kosten om het artikel terug naar de koper te verzenden ten laste van de koper.

GARANTIE

Voor al onze producten geldt een minimale garantietermijn van maar liefst 1 jaar. Ieder product moet altijd goed en met zorg worden onderhouden. Slijtage valt nooit onder garantie. Een garantie oordeel wordt altijd beoordeeld door de leverancier en is in deze dan ook bindend. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Defecte producten kunnen worden gerepareerd of vervangen. De garantie vervalt onmiddellijk wanneer er zonder toestemming van Full-ops eigen (herstel) werkzaamheden aan het product zijn gepleegd. Mocht u een product beschadigd, defect of onvolledig geleverd krijgen, dient u dit aan Full-ops schriftelijk te melden binnen 3 werkdagen.

Onze Merken